Jazda pod wpływem alkoholu

Strona główna

Jazda pod wpływem alkoholu

Nasza Kancelaria grupująca doświadczonych adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami komunikacyjnymi, w tym obroną kierowców zatrzymanych za jazdę po pijaku mieści się w Poznaniu. Stąd też nasza ofertę kierujemy głównie do mieszkańców Poznania i Wielkopolski ( Śrem, Oborniki, Szamotuły, Jarocin, Gniezno, Wągrowiec, Września, Słupca, Konin, Koło).

Mieszkańcy Poznania nie różnią się zasadniczo od pozostałych obywateli naszego Kraju i również poznaniakom przydarzają się sytuacje, gdy przez nieuwagę, albo po prostu zwykła głupotę wsiądą za kółko na podwójnym gazie. Zaznaczyć należy, iż problem jazdy po alkoholu nie jest zarezerwowany dla zawodowych alkoholików, czy osób z marginesu społecznego. Lider naszego zespołu zajmująca się sprawami pijanych kierowców adwokat Anna Konrady prowadziła już w Poznaniu sprawy lekarzy, pracowników naukowych i osób bardzo dobrze sytuowanych.

Regulacje prawne

Jazda pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego lub wykroczenie z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Jest to zależne od zawartości alkoholu we krwi, którą podczas zatrzymania mierzy się alkomatem.

Z punktu widzenia organów ścigania największe znaczenie ma pierwszy pomiar. Z reguły po zatrzymaniu i upływie krótkiej ilości czasu dokonuje się ponownych pomiarów, aby ustalić czy stężenie alkoholu w organizmie rośnie czy też maleje. Pozwala to ustalić, czy dana osoba piła na krótko przed prowadzeniem pojazdu czy też jest na tzw. kacu i alkohol powoli opuszcza jej organizm. Ustalenie tego zazwyczaj ma wpływ na późniejszy wymiar kary.

Za osobę nietrzeźwą w rozumieniu Kodeksu karnego uznaje się osobę mającą więcej niż 0,5 promila we krwi lub więcej niż 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu.

Za osoby będące w stanie po użyciu alkoholu w rozumieniu Kodeksu wykroczeń uznaje się osoby mające od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w wydychanym powietrzu lub od 0,2 do 0,5 promila we krwi.

Osoby których wskazania są niższe nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

Jaka kara mi grozi?

Przy popełnieniu wykroczenia z art. 87 k.w. sprawcy grozi areszt lub grzywna powyżej 50 zł. Do tego sąd wymierzy zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Przy popełnieniu przestępstwa z art. 178a k.k. sąd może wymierzyć karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2. Obligatoryjnie orzeka się wobec sprawcy tego przestępstwa także zakaz prowadzenia pojazdów – co jest najbardziej dolegliwą konsekwencją. Zakaz ten wynosi minimum 3 lata, a może być nawet dożywotni.

Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów liczy się od czasu faktycznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy, nie zaś od wydania wyroku. W wyroku sąd powinien zaliczyć okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Przy wymierzaniu kary oraz zakazu prowadzenia pojazdów sąd bierze pod uwagę głównie ilość alkoholu we krwi, okoliczności w jakich sprawca jechał pojazdem (np. porę dnia, miejsce, ruch uliczny itd.) oraz czy sprawca był wcześniej karany za podobne lub inne przestępstwa.

Czy w sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu potrzebuję adwokata?

Adwokat Poznań- jazda po pijaku

Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej sytuacji każdego z kierowców. Niemniej jednak rekomendujemy co najmniej zasięgnięcie porady doświadczonego obrońcy. W sprawach o jazdę pod wpływem alkoholu obrońca, tj. adwokat lub radca prawny może pomóc wywalczyć łagodniejszy wymiar kary oraz zakazu prowadzenia pojazdów, a nawet postarać się o warunkowe umorzenie postępowania. Obrońca może w twoim imieniu uzyskać dostęp do akt sprawy a następnie pomóc ci opracować najkorzystniejszą strategię obrony. Obrońca ma prawo uczestniczyć w twoim przesłuchaniu, weźmie także udział w rozprawie przed sądem, a także sporządzi apelację od niekorzystnego wyroku. Obrońca może również w twoim imieniu wywalczyć korzystną ugodę z prokuratorem, dzięki której uzyskasz niższy wymiar kary.

Pomoc obrońcy jest szczególnie ważna dla osób, którym prawo jazdy potrzebne jest do wykonywania zawodu. Przy odpowiednich okolicznościach obrońca może postarać się bowiem o warunkowe umorzenie postępowania wobec kierowcy bądź też o zmniejszenie zakazu prowadzenia pojazdów. Obrońca może też pomóc wywalczyć ograniczenie zakazu tylko do określonej kategorii pojazdów (np. tylko osobowych, z pominięciem pojazdów kategorii C+E).

Specjaliści z naszej Kancelarii mają duże doświadczenie w obronie kierowców z całej Polski, w tym w szczególności z Poznania i całej Wielkopolski. Aktywnie reprezentujemy naszych klientów przed sądem oraz przed organami ścigania. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie przedstawić wszelkie możliwe strategie na prowadzenie twojej sprawy oraz prognozy co do jej zakończenia.

Rola adwokata w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu

Kancelaria adwokacka Poznań- jazda po alkoholu

Obrońca poza udziałem w czynnościach przed organami ma za zadanie przede wszystkim podjąć działania mające na celu zmniejszenie wymiaru kary dla kierowcy. W sprawach o jazdę pod wpływem uniewinnienie jest właściwie niemożliwe – niezaprzeczalnym dowodem jest bowiem badanie alkomatem (lub badanie krwi). Możliwe jest jednak złagodzenie kary lub jej całkowite uniknięcie – poprzez warunkowe umorzenie postępowania. Zadaniem obrońcy jest osiągnięcie możliwie jak najkorzystniejszego dla klienta rezultatu.

Obrońca może podjąć szereg działań w celu umniejszenia odpowiedzialności karnej kierowcy. Podstawowymi krokami w tym kierunku są między innymi: sprawdzenie świadectwa wzorcowania alkomatu, sprawdzenie pewności pomiaru, zweryfikowania czy kierowca poruszał się drogą publiczną (tj. czy znajdował się w tzw. ruchu lądowym), powołanie biegłego w celu przeprowadzenia badania retrospektywnego, porównanie badań krwi z badaniami alkomatem, analiza sytuacji osobistej klienta.

Obrońca może starać się wykazać, że przestępstwo jest jedynie wykroczeniem (np. przy pomiarach granicznych) albo wnosić o warunkowe umorzenie postępowania. Po zakończeniu postępowania i upływie określonej ilości czasu może też ubiegać się na rzecz klienta o blokadę alkoholową lub skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Ile trwa sprawa o jazdę pod wpływem alkoholu w Poznaniu?

Adwokat Poznań- jazda pod wpływem alkoholu

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Postępowanie prowadzone przez organy ścigania powinno zakończyć się stosunkowo szybko. Zazwyczaj policja przesłuchuje kierowcę i ewentualnych świadków w krótkim odstępie od zatrzymania. W okresie od 1-3 miesięcy sprawa powinna trafić do sądu. Czas trwania postępowania przed sądem jest właściwie losowy, zależy od dyspozycji danego sędziego i ilości rozpatrywanych przez niego spraw. Z reguły sprawy te kończą się jednak w przeciągu roku od zatrzymania. Jeśli oskarżony będzie chciał złożyć apelację może to potrwać dodatkowych kilka miesięcy. Sprawa zostanie rozpoznana szybciej jeśli kierowca będzie chciał dobrowolnie poddać się karze – zazwyczaj sąd stara się wtedy wyznaczyć rozprawę jak najszybciej.

Często zdarza się także, że sędzia krótko po otrzymaniu aktu oskarżenia wydaje wyrok nakazowy. Wyrok ten wydawany jest bez przeprowadzania rozprawy, jedynie na podstawie załączonych do akt sprawy dokumentów. Oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu od takiego wyroku w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Po złożeniu sprzeciwu sędzia będzie musiał wyznaczyć rozprawę i rozpoznać sprawę w normalnym trybie. Jeśli jednak sprzeciw nie zostanie złożony to wyrok uprawomocni się i w ten sposób sprawa zakończy się bardzo szybko. Jest to przydatne w sytuacji, gdy kierowcy zależy na szybkim zakończeniu sprawy a wyrok jest dla niego korzystny.

Czy zawsze sprawa musi trafić do sądu?

Co do zasady tak. Jeśli istnieją powody aby przypisać komuś odpowiedzialność karną osoba ta zawsze musi zostać osądzona prawomocnym wyrokiem sądu. Możliwe jest uzgodnienie kary z prokuratorem, niemniej jednak prokurator musi złożyć wniosek o wymierzenie tej kary przez sąd. Nie można więc dobrowolnie poddać się karze z pominięciem postępowania przed sądem.

Sprawa nie trafi do sądu tylko w jednej sytuacji – gdy organ ścigania uzna, że nie ma przesłanek do prowadzenia przeciwko komuś postępowania lub nie jest to możliwe. Wtedy sprawa zostanie umorzona już na etapie postępowania przygotowawczego (prowadzonego przez policję lub prokuraturę). Postanowienie takie można jednak zaskarżyć do sądu – może to uczynić choćby pokrzywdzony.

Co będzie jak przyznam się na policji?

Przyznanie stanowi istotny dowód w sprawie i pomaga w szybszym zakończeniu postępowania. Jeśli sprawca przyzna się na pierwszym przesłuchaniu, może dojść do uzgodnienia kary z prokuratorem, a następnie zostanie skierowany do sądu wniosek o wymierzenie ustalonej kary. Niemniej jednak przyznanie się nie zawsze idzie w parze z dobrowolnym poddaniem się karze. Jeśli sprawca nie chce poddać się karze proponowanej przez prokuratora (lub propozycji takiej nie ma) sprawa jest rozpoznawana w normalnym trybie. Przyznanie zostanie jednak z całą pewnością uwzględnione przez sąd jako okoliczność łagodząca, co wpłynie pozytywnie na wymiar kary. Przyznanie się sprawcy może także spowodować, że na rozprawie nie będzie konieczne przesłuchiwanie świadków – co doprowadzi do zakończenia sprawy na pierwszej rozprawie. Może to mieć istotne znaczenie dla osób, którym zależy na szybkim zakończeniu postępowania.

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy

Adwokat Poznań- zatrzymanie za jazdę po pijaku

Kierowcy, któremu zatrzymano prawo jazdy przysługuje zażalenie na postanowienie o jego zatrzymaniu. Zażalenie to należy złożyć terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Zażalenie to składa do sądu za pośrednictwem prokuratora. Oznacza to, że zażalenie wysyłamy listem poleconym na adres prokuratury, która wydała postanowienie. Prokurator może sam uwzględnić zażalenie albo przekazać je do sądu w celu jego rozpatrzenia. Zdarza się także, że postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy wydaje sąd. W tej sytuacji należy złożyć zażalenie do sądu wyższego rzędu – również za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

W zażaleniu należy podać okoliczności, które w naszej ocenie przemawiają za zwrotem dokumentu prawa jazdy. W szczególności można powołać się na przedwczesne zatrzymanie dokumentu, brak popełnienia przestępstwa, konieczność posiadania dokumentu z uwagi na wykonywany zawód bądź opiekę nad członkami rodziny. Decyzję o uchyleniu postanowienia i zwrocie prawa jazdy sąd podejmie według własnego uznania, rozważając wszelkie wskazane w zażaleniu argumenty.

Warto mieć na uwadze, iż złożenie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy przyczyni się do przedłużenia postępowania w sprawie. Rozpatrzenie takiego zażalenia przez sąd może potrwać nawet do kilku miesięcy – w tym czasie to sąd będzie dysponował aktami sprawy, co uniemożliwi dalsze działanie policji lub prokuratury do czasu rozpoznania zażalenia przez sąd.

Sąd wydał w mojej sprawie wyrok nakazowy – co dalej?

Jak zostało wspomniane wyżej – wyrok nakazowy jest wydawany przez sąd po otrzymaniu aktu oskarżenia bez przeprowadzania rozprawy, na tzw. posiedzeniu niejawnym. Wyrok ten jest poźniej przesyłany pocztą oskarżonemu oraz jego obrońcy. Nie jest to jednak wyrok ostateczny. Po otrzymaniu wyroku oskarżonemu przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Sprzeciwu nie trzeba uzasadniać, wystarczy przesłać do sądu oświadczenie o złożeniu sprzeciwu. Może to zrobić obrońca bądź sam oskarżony. Złożenie sprzeciwu powoduje automatyczne uchylenie wyroku i skierowanie sprawy do rozpoznania w normalnym trybie. Sąd zmuszony jest wtedy wyznaczyć rozprawę i przesłuchać oskarżonego oraz ewentualnych świadków. Dopiero po przeprowadzeniu wszelkich dowodów sąd będzie mógł wydać wyrok, od którego oskarżonemu przysługuje apelacja do sądu wyższej instancji.

Rozprawa w sprawie o jazdę pod wpływem alkoholu

Po przesłaniu przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu sprawa jest rejestrowana, a następnie losowo wyznaczany jest sędzia prowadzący. Po otrzymaniu akt sprawy sędzia wyznacza termin rozprawy, na który wezwany jest oskarżony, a także ewentualni świadkowie. O terminie rozprawy zawiadamia się także obrońcę.

Po rozpoczęciu rozprawy sąd sprawdza obecność, a następnie odczytuje akt oskarżenia. W pierwszej kolejności sąd zwraca się do oskarżonego z pytaniem czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia. Oskarżony ma prawo odmówić składania wyjaśnień bez żadnego uzasadnienia.

Jeśli oskarżony zdecyduje się złożyć wyjaśnienia to sąd umożliwi mu swobodną wypowiedź, a następnie może zadać mu pytania. W dalszej kolejności pytania zadać może także obrońca i prokurator. Oskarżony może pomimo składania wyjaśnień odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania.

Po przesłuchaniu oskarżonego sąd przesłucha świadków, którzy stawili się na rozprawę. Pytania świadkom może zadać także prokurator, obrońca oraz oskarżony. Po przesłuchaniu świadkowie mogą opuścić salę.

Po zakończeniu przesłuchiwania świadków sąd spyta czy strony składają dalsze wnioski, a w przypadku ich braku – zamknie rozprawę i udzieli głosu stronom. Jest to moment w którym obrońca i prokurator mogą wygłosić mowę końcową. Oskarżony również może przedstawić swoje ostateczne stanowisko, bądź jedynie poprzeć mowę obrońcy.

Po wysłuchaniu stron sąd uda się na naradę a następnie wygłosi wyrok. Sąd może też odroczyć wydanie wyroku na inny termin. O terminie tym sąd informuje strony.